หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ จัดประชุมบุคลากร

สำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ จัดประชุมบุคลากร

ฝ่ายกิจการพิเศษ จัดประชุมบุคลากรฝ่ายกิจการพิเศษ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง 201 อาคารพันธสัญญา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้เปิดพิธีและให้ความรู้ กำลังใจกับบุคลากรของสำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ