หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ส่งมอบงานผู้อำนวยการสำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ

ส่งมอบงานผู้อำนวยการสำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ

ศาสนาจารย์มานะ ดวงสุวรรณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ ส่งมอบงานให้ อาจารย์ ดร.ดิลก  เกียรติ์เลิศนภา ผู้อำนวยการสำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ (เริ่มปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566