หน้าหลัก      ประวัติสำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ

 
 


ประวัติสำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ

แผนกธุรการ วิทยาลัยพายัพ ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2517 เป็นหน่วยงานในสังกัดฝ่ายบริหาร มีจุดประสงค์เพื่อบริการแก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ด้านการติดต่อ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

  2. ด้านการจัดหาพัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งของต่าง ๆ ที่จำเป็นในการใช้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ต้องการ รวมทั้งตรวจตรา และทำบัญชีทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

  3. ด้านยานพาหนะ การรักษาซ่อมแซม รวมทั้งการดูแลรักษา ทำความสะอาด จัดสถานที่ และรักษาความปลอดภัยให้มหาวิทยาลัย

(อ้างอิง: หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ, แผนกธุรการ วิทยาลัยพายัพ, RG 012/80(2), 14 มิถุนายน 1993)

 

ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ สังกัดฝ่ายกิจการพิเศษ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 13/ 2565 เรื่องอนุมัติการจัดตั้ง ยุบ และย้ายสังกัดส่วนงานภายใน และให้ใช้โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2565 (ส.ค./2565) ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565