หน้าหลัก      ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ

 
 


ปรัชญา (Philosophy)

“สัจจะบริการคืองานของเรา สรรสร้างความเป็นมืออาชีพ"

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งมั่นในการบริการ เพื่อคุณภาพในระดับสากลที่ดีที่สุด ของมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ”

 

ปณิธาน (Determination)

“บริการด้วยใจรักและมีความสุข”

 

พันธกิจ (Mission)

1. ให้บริการ พัฒนา บำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่และพื้นที่ ด้วยความเป็นมืออาชีพ ด้วยความซื่อตรง มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

2. บริหารจัดการเชิงรุกในการจัดภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม

3. ให้บริการด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ประหยัด ถูกต้องฉับไวแบบมืออาชีพ