หน้าหลัก      งานจัดการอาคารสถานที่และบริการ

งานจัดการอาคารสถานที่และบริการ

 

อาจารย์ ดร. ดิลก  เกียรติ์เลิศนภา
ผู้อำนวยการสำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ

 

ธนชาต  นวลตา

หัวหน้างานสิ่งแวดล้อมและกายภาพทั่วไป
 

อุดมศิลป์  ปันต๊ะวงค์
เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อจัดจ้าง
 

ณัฐวุฒิ  ว่องไว
เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อจัดจ้างและงานผังอาคารและที่ดิน
 

ทิพวรรณ  สะหรี
เจ้าหน้าที่งานคลังพัสดุและงานจำหน่ายน้ำดื่ม
 

กรกนก  ใจส่วย
เจ้าหน้าที่งานคลังพัสดุและงานจำหน่ายน้ำดื่ม
 

อุดม  วัดชัยยะ
เจ้าหน้าที่งานบัญชีทรัพย์สิน
 

รัตนี  กันธรส
เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ
 

จันทร์ฟอง  หอมเดช
เจ้าหน้าที่งานแม่บ้าน
 

จรรยา  หวังวนวัฒน์
เจ้าหน้าที่งานแม่บ้าน
 

ปรานอม  จตุรทิศพิทักษ์
ธุรการเขตแก้วนวรัฐ
 

สุทินีพันธุ์  จิรัสยากุล
ธุรการงานสิ่งแวดล้อมและกายภาพทั่วไป
 

ผดุงขวัญ  ปิยะวงษ์
เลขานุการ