หน้าหลัก      งานซ่อมบำรุง

งานซ่อมบำรุง

 

อาคม  เจริญพร

ช่างไม้
 

สุนทร  กุลนาจา
ช่างประปา
 

สมพงษ์  เจริญ
ช่างเหล็ก/เชื่อม
 

อนุรักษ์  พรหมมา
ช่างเครื่องปรับอากาศ
 

พิษณุ  หุตะวัฒนะ
ช่างไฟฟ้า
 

ธนชาต  มหาวัน
ช่างไฟฟ้า
 

ทวี  บุญเทพ
ช่างทั่วไป
 

อนุชา  ชื่นทรวง
ช่างทั่วไป
 

ชัยรัตน์ พรหมกันทา
ช่างไฟฟ้า
 

กฤตภาส นันติ
ช่างเครื่องปรับอากาศ